License Partners Cloud Solutions B.V. respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden:
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De Website”) www.licensepartners.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook : “De Beheerder”): License Partners Cloud Solutions B.V., gevestigd te Almere, 1322 CG, Transistorstraat 46, KVK nummer 77182014

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verwerkt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technisch applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden beschouwd als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
1. De toegang voor een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
2. Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale- of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
3. De website tijdelijk niet beschikbaar hebben voor het uit kunnen voeren van aanpassingen en/of updates.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:
• Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die jezelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Jouw gegevens worden verzameld door License Partners. Tot de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen wanneer jij onze diensten gebruikt, behoren de volgende gegevens:
• Jouw contactgegevens. Jouw naam, adres en andere contactgegevens, zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres alsmede andere contactgegevens die je ons verstrekt.
• Automatisch verzamelde gegevens. Tijdens het bezoeken van onze website, verzamelen wij automatisch gegevens via jouw browser of jouw apparaat door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (zoals Google Analytics) en om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze website. Lees ons cookiebeleid als je hier meer over wilt weten.
• Uw financiële gegevens. Dit zijn de financiële gegevens die aan ons zijn verstrekt (hetzij op verzoek, hetzij vrijwillig) en die aan u kunnen worden gekoppeld als klant, medewerker of individu, zoals bankgegevens of facturatiegegevens.
• Jouw persoonlijke kenmerken. Waaronder jouw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om je als een klant of als de vertegenwoordiger van een klant correct te kunnen benaderen.
• Het opnemen van videobeelden. Wanneer jij onze gebouwen of terreinen betreedt, kun je worden geregistreerd door onze bewakingscamera’s (CCTV). Er kunnen ook videobeelden van jou worden gemaakt tijdens evenementen en beurzen die wij bijwonen en waar wij video-opnamen maken.
• Jouw beroep en functie. Dit omvat ook gegevens over de specifieke bedrijfstak waarin je actief bent.
• Jouw gebruik van onze diensten. Wij verzamelen gegevens met betrekking tot jouw gebruik van onze diensten, zoals de aankopen die je doet (hetzij online, hetzij als onderdeel van het verkoopproces), het bedrag en de datum van jouw aankoop, het product of de dienst die je koopt, plaats van aankoop, betaalwijze, enz.
• Jouw communicatiegegevens. Jouw vragen, klachten en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met jou communiceren via e-mail of online.
• Andere persoonlijke gegevens. Dit omvat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt in de loop van jouw contractrelatie met ons, die zowel vrijwillig als op verzoek zijn afgestaan.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen deze verwerking gebruik te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Jij kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@licensepartners.nl of via reguliere post.
Ieder verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met  jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
Je kunt commerciële aanbiedingen van de Beheerder ontvangen. Indien jij deze niet meer wenst te ontvangen stuur dan een email naar het volgende adres: info@licensepartners.nl. Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij wet bepaald.

Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Er worden bij akkoord cookies geplaatst door analyse- en zoekmachineaanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics. Om deze diensten te kunnen leveren, zullen zij persoonsgegevens namens ons inzien, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners verbieden het gebruik van jouw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat derden jouw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken. Wanneer jij onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de Beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden tenzij wanneer hierop een wettelijke uitzondering op van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kun je je richten tot: Afdeling Verkoop, info@licensepartners.nl of +31 (0) 36 5385709