Algemene voorwaarden voor verkoop van abonnementen op clouddiensten door

License Partners Cloud Solutions B.V. te Almere (“License Partners CS”) en haar wederpartij (“Opdrachtgever”).

 

Artikel 1. Aard van de dienstverlening

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Artikel 4. Abonnementen Artikel 5. Toegang en duur Artikel 6. Diensten

Artikel 7. Betaling

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Overmacht

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Artikel 11. Overige bepalingen

Artikel 1. Aard van de dienstverlening

De dienstverlening van License Partners CS bestaat uit de levering van abonnementen op clouddiensten aan Opdrachtgever. Uitsluitend indien dat in de offerte of respectievelijke opdrachtbevestiging van License Partners CS staat, levert License Partners CS tevens installatiediensten, adviesdiensten of vergelijkbare diensten. In andere gevallen is Opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor het op correcte wijze in gebruik nemen van de software en daarbij samenhangende vragen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen License Partners CS en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en of op eigen voorwaarden of bedingen kan Opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door License Partners CS zijn aanvaard.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met License Partners CS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. De door License Partners CS gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen na dagtekening, tenzij anders License Partners CS is niet verplicht een aanvaarding na deze periode te accepteren, maar indien zij dit doet, is dit bindend voor Opdrachtgever.
 2. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, andere belastingen, rechten of importheffingen die voor de levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel in deze algemene voorwaarden of in de opdrachtbevestiging is
 3. Indien na het doen van een aanbieding, c.q. na het sluiten van een contract, één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is License Partners CS gerechtigd de aangeboden, q.

overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ingevolge voorzienbare omstandigheden.

 1. Het in het voorgaande lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van abonnementen die ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn
 2. Opdrachtgever kan License Partners CS niet verplichten tot levering tegen geoffreerde prijzen en leveringstermijnen indien mocht blijken dat één of meerdere gewenste abonnementen en/of diensten op het moment van opdracht niet voorradig zijn of dat op redelijke termijn niet zal zijn.

Artikel 4. Abonnementen

 1. De overeenkomst tot levering van een abonnement tussen License Partners CS en Opdrachtgever komt tot stand zodra Opdrachtgever de offerte van License Partners CS tijdig heeft License Partners zal Opdrachtgever dan factureren en na betaling het abonnement van Opdrachtgever activeren.
 2. Het abonnement zelf komt tot stand tussen Opdrachtgever en de betreffende clouddienstleverancier. Op het abonnement zijn de voorwaarden van de clouddienstleverancier van toepassing. Om van het abonnement gebruik te kunnen maken, dient Opdrachtgever de betreffende l voorwaarden te Opdrachtgever is zich er van bewust dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor nakoming van de voorwaarden.
 3. Na activatie van het abonnement zal License Partners CS Opdrachtgever de toepasselijke inlogcodes of andere vereiste informatie geven die nodig is om van het abonnement gebruik te maken. Indien een abonnement op Microsoft-diensten is overeengekomen, worden de diensten geleverd op de wijze als omschreven in het volgende lid.
 4. License Partners CS biedt voor de levering van diensten van Microsoft een portal aan. Indien het abonnement dergelijke diensten betreft, zal License Partners CS voor Opdrachtgever een klantaccount aanmaken op het portal van License Partners CS voor beheer van de Microsoft – abonnementen van Opdrachtgever (bijv. het toevoegen van gebruikers aan het abonnement). Opdrachtgever zal de inloggegevens van het klantaccount geheim houden en niet delen met Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden met gebruikmaking van het klantaccount.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de IT-omgeving die nodig is om het abonnement te gebruiken (zoals eindgebruikersdevices en internettoegang). De offerte en de toepasselijke voorwaarden van de clouddienstleverancier kunnen nadere eisen bevatten over de te gebruiken IT-
 6. Opdrachtgever sluit een abonnement af voor gebruik van de in de offerte vermelde clouddienst door het in de offerte vermelde aantal gebruikers.
 7. Alle handelingen die plaatsvinden met gebruikmaking van het abonnement en de clouddienst worden toegerekend aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van die handelingen. Dat betekent dat Opdrachtgever volledig verantwoordelijk is indien een gebruiker additionele financiële verplichtingen aangaat, bijvoorbeeld in het kader van gebruik of aanschaf van additionele functionaliteiten of het creëren van additionele accounts of Dit geldt ongeacht de formele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende gebruiker van Opdrachtgever. Met betrekking tot handelingen die leiden tot additionele financiële verplichtingen, is License Partners CS gerechtigd, maar niet verplicht, om vooruitbetaling te verlangen voordat van de additionele dienst/functionaliteit/gebruiker of bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt. Ter voorkoming van misverstanden; op License Partners CS rust geen plicht om Opdrachtgever te waarschuwen voor het aangaan van additionele financiële verplichtingen of om daarop te monitoren.
 8. License Partners CS heeft geen invloed op de uitvoering van het abonnement en is voor de uitvoering daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste clouddienst, de afname van voldoende licentieabonnementen, het gebruik van de clouddienst, het beveiligen van zijn eigen omgeving en het maken van back-ups.

Artikel 5. Toegang en duur

 1. Abonnementen starten op datum activatie en worden aangegaan voor de duur zoals die blijkt uit de offerte van License Partners CS en de licentie- en (overige) gebruiksvoorwaarden. Die voorwaarden bepalen ook of abonnementen die voor bepaalde duur zijn aangegaan al dan niet automatisch worden verlengd en tegen welke voorwaarden.
 2. Indien de voorwaarden voorzien in (stilzwijgende) automatische verlenging en Opdrachtgever het abonnement na de dan lopende periode overeenkomstig wenst te verlengen, dient hij dat uiterlijk 1 maand voorafgaande aan de opzegtermijn uit het abonnement aan License Partners CS kenbaar te maken. Laat Opdrachtgever dat na, dan zal License Partners CS het abonnement bij clouddienstleverancier namens Opdrachtgever Indien Opdrachtgever tijdig kenbaar maakt te willen verlengen, zal License Partners CS Opdrachtgever een factuur sturen voor de nieuwe termijn. Indien Opdrachtgever nalaat deze factuur tijdig te voldoen, zal License Partners CS het abonnement bij clouddienstleverancier namens Opdrachtgever (alsnog) opzeggen.
 3. License Partners is gerechtigd de toegang tot de clouddienst per direct op te schorten indien Opdrachtgever tekort schiet, onverminderd het bepaalde in art. 7 lid 4.
 4. License Partners CS is op geen enkele wijze aansprakelijk indien abonnementen niet kunnen worden geleverd, of geen toegang kan worden verkregen tot via internet geleverde diensten voor zover dit het gevolg is van omstandigheden die zich voordoen buiten de systemen van License Partners CS.

Artikel 6. Diensten

 1. Indien de overeenkomst mede strekt tot de levering van diensten door License Partners CS, zoals adviesdiensten, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever de offerte tijdig heeft
 3. License Partners CS zal zich naar beste kunnen inspannen om diensten op zorgvuldige en professionele wijze uit te voeren, en in overeenstemming met de op License Partners CS van toepassing zijnde wetgeving en met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen afspraken over beschikbaarheid en License Partners CS is vrij in de keuze van haar personeel voor de dienstverlening.
 4. Opdrachtgever zal door License Partners CS verzochte medewerking en informatie tijdig en volledig Opdrachtgever erkent dat het resultaat van sommige diensten afhankelijk is van de door Opdrachtgever aangeleverde informatie, en dat onjuiste of incomplete informatie erin kan resulteren dat het resultaat van de diensten onjuist, incompleet of anderszins onbetrouwbaar is. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren en gebruik van de resultaten van de diensten.
 5. Opdrachtgever zal License Partners CS onmiddellijk informeren over voor de dienstverlening relevante ontwikkelingen.
 6. Diensten worden verricht tegen de in de offerte vermelde tarieven, bij gebreke waarvan tegen de standaard tarieven van License Partners CS, en worden gefactureerd. License Partners CS kan haar tarieven tussentijds In het kader van de dienstverlening gemaakte reis- en verblijfskosten en andere uitgaven worden separaat in rekening gebracht.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van adviezen van License Partners CS. License Partners CS garandeert niet dat de toepassing van het advies door Opdrachtgever leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit de implementatie van een door haar verstrekt
 8. Opdrachtgever dient het resultaat van de werkzaamheden te controleren en testen voordat deze operationeel in gebruik worden genomen. Indien Opdrachtgever het resultaat van de werkzaamheden operationeel in gebruik neemt, accepteert Opdrachtgever daarmee het resultaat van de werkzaamheden, in het bijzonder ook de eventuele privacy-instellingen en toegangsrechten.

Artikel 7. Betaling

 1. De voor het abonnement verschuldigde vergoedingen blijken uit de offerte en kunnen worden aangepast conform het bepaalde in de offerte en de gebruiksvoorwaarden. Bovendien kunnen handelingen als bedoeld in artikel 4.7 leiden tot additionele vergoedingen. De vergoedingen die Opdrachtgever voor het abonnement is verschuldigd, worden door License Partners CS bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Tenzij anders overeengekomen, zijn vergoedingen uit hoofde van een abonnement vooraf verschuldigd (al dan niet periodiek) en worden, in het geval diensten zijn overeengekomen, de vergoedingen maandelijks achteraf in rekening gebracht.. Betaling aan License Partners CS door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door License Partners CS aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke komt met betaling van de (periodieke) abonnementsvergoeding, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsvertragingsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsvertragingsrente geldt. In geval van verzuim kunnen zowel License Partners CS als de clouddienstleverancier hun dienstverlening
 4. Indien sprake is van verzuim, is License Partners CS gerechtigd het abonnement bij clouddienstleverancier namens Opdrachtgever onmiddellijk en zonder nader bericht te beëindigen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van License Partners CS en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens License Partners CS onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Opdrachtgever doet afstand van het recht op
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is iedere Opdrachtgever hoofdelijk voor de betaling van het gehele bedrag van de factuur aansprakelijk.
 9. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren aan License Partners CS binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk mee te delen. Na die datum kunnen facturen niet meer worden betwist. Bezwaren tegen een factuur laten de verplichting van Opdrachtgever onverlet om de factuur volledig binnen de betalingstermijn te voldoen. Achteraf teveel betaalde bedragen worden, ter keuze van License Partners CS, terugbetaald of verrekend met de volgende factuur.
 10. Een reclame ten aanzien van bepaalde prestaties schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die prestaties niet op.
 11. Opdrachtgever staat License Partners CS nadrukkelijk toe de vordering op basis van de factuur over te dragen aan een derde partij zoals een factoringmaatschappij.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

 1. Indien License Partners CS aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid begrensd tot eenmaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, echter met dien verstande dat de aansprakelijkheid van License Partners CS maximaal een bedrag van € 10.000,00 bedraagt.
 2. De in het vorige lid opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet van License Partners CS of haar leidinggevende-ondergeschikten.
 3. License Partners CS is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van afnemer of derden, waaronder schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van toezichthouders, verlies of verminking van gegevens, bedrijfsstagnatie of reputatieschade.
 4. License Partners CS is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (al dan niet ondeskundig) gebruik door Opdrachtgever van de clouddiensten.
 5. License Partners CS is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van een uitvoerings- of leveringstermijn.
 6. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, almede indien Opdrachtgever License Partners CS niet binnen 3

weken na het constateren van de schade (of het moment dat Opdrachtgever de schade redelijkerwijs had moeten constateren) op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop License Partners CS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor License Partners CS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. License Partners CS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat License Partners CS haar verbintenis had moeten
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van License Partners CS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door License Partners CS niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien License Partners CS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op elke aanbieding en overeenkomst tussen License Partners CS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter met bevoegdheid over de vestigingsplaats van License Partners is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 3. De abonnementsovereenkomst tussen clouddienstleverancier en Opdrachtdrachtgever wordt beheerst door het recht dat daarin van toepassing wordt verklaard. Geschillen uit de abonnementsovereenkomst worden voorgelegd aan de rechter als bepaald in die

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Partijen zullen hun verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving nakomen, waaronder hun verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Indien License Partners CS in het kader van de levering van clouddiensten of diensten persoonsgegevens als

‘verwerker’ ten behoeve van Opdrachtgever zal verwerken, zal Opdrachtgever voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst met License Partners CS overeenkomen op basis van de standaard verwerkersovereenkomst van License Partners CS. Tenzij expliciet anders overeengekomen, gaat License Partners CS ervan uit dat geen bijzondere persoonsgegevens zullen worden verwerkt in het kader van de levering van clouddiensten of diensten.

 1. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 11, is iedere partij slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere In afwijking hiervan is License Partners CS steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
 1. Elke partij dient de persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden, zorgvuldig te verwerken.
 2. Voor zover Opdrachtgever persoonsgegevens beschikbaar stelt aan License Partners CS die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, staat Opdrachtgever ervoor in dat voor deze verwerking van persoonsgegevens de benodigde grondslag aanwezig is. Als deze grondslag niet aanwezig is, vrijwaart Opdrachtgever License Partners CS voor alle eventuele claims met betrekking daartoe.

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kun je je richten tot: Afdeling Verkoop, info@lpcs.nl of +31 (0) 36 5385709

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENNE VOORWAARDEN